ເຂົ້າສູ່ລະບົບ


Image
Image

ສະຖິຕິ

ຫົວຫນ່ວຍແຮງງານ ລົງທະບຽນ ບໍລິສັດ;
ມີຕໍາແຫນ່ງງານວ່າງທີ່ຕ້ອງການ ຕຳແຫນ່ງ; ລວມ ຄົນ
ສະມາຊິກ ລົງທະບຽນ ຄົນ
ຜູ້ວ່າງງານໃນລະບົບປະກັນສັງຄົມ ລົງທະບຽນ ຄົນ

ຕໍາແຫນ່ງງານວ່າງ ທີ່ຫົວຫນ່ວຍແຮງງານ ປະກາດຫຼ້າສຸດ

ຕຳແຫນ່ງງານ ບໍລິສັດ/Company ລົງປະກາດ ແຮງງານທີ່ຕ້ອງການ
ຍາມບໍລິສັດ TPG LAO CO.,LTD 03-12-2023 2 ຄົນ New
ເຄທີການຄ້າ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ເຄທີການຄ້າ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຈຳກັດ 01-10-2023 3 ຄົນ New
ອີ້ຫລຽນການຄ້າ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ອີ້ຫຫລຽນການຄ້າ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ 01-10-2023 2 ຄົນ New
ເຄທີການຄ້າ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ເຄທີການຄ້າ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຈຳກັດ 01-10-2023 3 ຄົນ New
ເຄທີການຄ້າ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ເຄທີການຄ້າ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຈຳກັດ 01-10-2023 3 ຄົນ New
ເຄທີການຄ້າ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ເຄທີການຄ້າ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຈຳກັດ 01-10-2023 3 ຄົນ
ເຄທີການຄ້າ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ເຄທີການຄ້າ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຈຳກັດ 01-10-2023 3 ຄົນ
ເຄທີການຄ້າ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ເຄທີການຄ້າ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຈຳກັດ 01-10-2023 3 ຄົນ
ເຄທີການຄ້າ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ເຄທີການຄ້າ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຈຳກັດ 01-10-2023 3 ຄົນ
ເຄທີການຄ້າ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ເຄທີການຄ້າ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຈຳກັດ 01-10-2023 3 ຄົນ
ເຄທີການຄ້າ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ເຄທີການຄ້າ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຈຳກັດ 01-10-2023 3 ຄົນ
ເຄທີການຄ້າ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ເຄທີການຄ້າ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຈຳກັດ 01-10-2023 3 ຄົນ
ເຄທີການຄ້າ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ເຄທີການຄ້າ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຈຳກັດ 01-10-2023 3 ຄົນ
ເຄທີການຄ້າ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ເຄທີການຄ້າ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຈຳກັດ 01-10-2023 3 ຄົນ
ອີ້ຫລຽນການຄ້າ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ອີ້ຫຫລຽນການຄ້າ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ 01-10-2023 2 ຄົນ

ການແນະນຳອາຊີບ ແລະ ສ້າງໂອກາດມີວຽກເຮັດ

Top